Plotki o Tutenchamonie

Tutaj będą przenoszone tematy, którymi dalej nie warto się zajmować, co jakiś czas zawartość tego forum jest kasowana.
Zablokowany
olah157
-
Posty: 76
Rejestracja: 22 mar 2012, 19:40
Lokalizacja: Stalowa Wola

Plotki o Tutenchamonie

Post autor: olah157 » 11 cze 2015, 15:11

Witam!

Okazuje się że wile lub prawie wszystkie postacie historyczne-nieśmiertelni lub wyraźnie znaczących w historii ma swoich odnośników genetycznych z młodego miasta w Stalowej Woli, czyli są nimi w historii.

Tutenchamon syn Paweł Kowal, osoby panieńskie Mucha z Rozwadowa, był nie jedną postacią historyczną: Tutenchamon, Kserkses, jak Król Skorpion, dowódca statku jak wcześniejszy StarTrek i nie wiadomo co jeszcze.
Osobiście moje sprawy dotyczyły miejsca zdarzeń w komputerach, bo mnie nie było i niema w kosmosie i dlatego coś wiem o Tutenchamonie, który trzymając w ręku młotek powiedział że mnie zabije, a zaraz potem mówił że nic jemu potrzeba i położył młotek i ja go wziąłem i zaraz ruszył w moją stronę i z wyroku musiał się przewrócić i powiedział, że nie stało się tak jak chciał i musiałem go uderzyć młotkiem w głowę i tak się stało.
Informacje o Tutenchamonie nie są zbieżne, jedni piszą że pierwsi badając Tutenchamona usunęli jemu kilka żeber, a następni stwierdzili że brak żeber to mógł być wypadek, a inni u Tutenchamona potwierdzają fakt dziury z tyłu czaszki -tłumacząc to sposobem mumifikacji zwłok, czyli usunięcia mózgu.
Ogólnie to z pewnością wypowiedziałem Tutenchamonowi hasło aby był podobny do siostry głupiej Kus, rodziny Kusego Wszechświata, bo dla ludzi jest tak samo głupi jak ona, prawdopodobnie i obecny prokurator generalny Polski jest tej genetyki siostry Kus.
Ogólnie rodzina Tutenchamona, czyli jego matka i może też on sam jest rodziny wszystko zabójcy i wszystkożercy, jak sto takich rodzin kuzynów i nie kuzynów rodziny Kus.

Ciekawe, bo rodzina Tutenchamona rozmnażała się we własnej rodzinie i jego żoną była jego siostra i nie znaczy to że dlatego nie maił zdrowia genetycznego i w młodym wieku miał liczne wady zdrowia, bo dawno żydzi robią na ich rodzinach wyroki i pierwsze dziecko Kowal umarło, drugie Paweł Kowal też miało wpisany pogrzeb, ale zmartwychwstał go bóg Wszechświata, czyli Bielecki ze Stalowej Woli i sam z Kowal też miał wyrok śmierci i zginęli razem w wypadku samochodowym, ale się zmartwychwstał.

Powracam do Tutenchamona, którego oboje dzieci umarło przy urodzeniu. Nawet tak zmieniony i popieprzony z wyroku młody człowiek po śmierci zrobił sobie maskę jakby był zdrowy i dlatego w ogóle na masce był nie podobny do siebie jaki był Tutenchamonem.
Jego genetyka była nie tylko polska, ale przede wszystkim czuł się Turkiem i podobnie komputerowy syn Kusy rodziny Kus, wziął sobie najważniejszą genetykę Turecką, aby być pierwszym w zabijaniu ludzi i mieć największą moc w Wszechświecie, dlatego po śmierci Tutenchamona jego siostra-wdowa poprosiła o pomoc Turków, aby wydali jej księcia, następcę przyszłego faraona, ale żydy zabiły tego tureckiego księcia i zginął w drodze do Egiptu.
Nawet sprzyjali Ramzesowi, który w historii był genetyki byłego papieża Racingera.

Ciekawe, bo i ja skierowałem Maryję Watykanu do Efezu, aby pomogli zrobić jej obrządki jak na rodzinę boga, a potem w komputerze jak w RokenRolu jest mowa o moim z nią spotkaniu, sama mi powiedziała że w życiu nigdy che jechać do Efezu i jest to genetyka mojej siostry ciotecznej Marysia z USA.
Zatem niektórym ludziom dałem do myślenia, bo skoro w komputerze musiałem z wyroku zabić Tutenchamona, to i na planecie wkrótce musiał tak samo zginąć.

Faraon też jest genetyki ze Stalowej Woli, kiedyś Paweł Kowal (obecnie zmienił nazwisko) powiedział mi, że Faraon jest ze Stalowej Woli i nawet niedaleko jego mieszka.
Oczywiście że ze Stalowej Woli, bo przecież na Kiepskich uznali Faraona jako swoją rodzinę i czy to nie jest dziwna i prawdziwa prawda? Mnie Faraon też robił w komputerze i wiem, że pierworodnych synów Egiptu z naznaczonych domów zabił Herod-Wojciechowski Robert ze Stalowej Woli (rodziny Jarosław Kaczyński z rządu i sam będący wszystko-zabójcą i wszystkożercą i po pierwszym młodym kapitanie StarTrek drugi z kolei kapitan tego statku, był też Drakulą i był i jest wiecznym wilkołakiem w dolinie chińskiej i rodziną Fryderyka Szopena, nawet jestem nie ich kuzynem) i przy mnie powiedział: aby to tak wyglądało jakbym to ja sam zabił te dzieci, ale wiem że Faraon mi podziękował, bo zmartwychwstałem jemu syna.

Awatar użytkownika
timo66
Moderator
Posty: 1807
Rejestracja: 20 maja 2006, 19:15
Lokalizacja: 66'15" M.a.R.s.
Kontakt:

Post autor: timo66 » 11 cze 2015, 16:17

Pozwoliłem sobie na tłumaczenie :razz:

Welcome!
It seems that many or almost all historical figures-immortal or clearly significant in history has its genetic links with young city in Stalowa Wola, or are they in history.
Tutankhamen son Pawel Kowal, people maiden Rozwadów Mucha was not a historical figure: Tutankhamen, Xerxes, like The Scorpion King, commander of the vessel as the earlier StarTrek and who knows what else.
Personally, I place my affairs related incidents in computers, because I was not there and dumb in space and therefore I know something about Tutenchamonie, which hammer in his hand he said he would kill me, and soon afterwards he said that nothing need and put the hammer and I took it and just walked in my direction and judgment have to roll over and said he did not become so as he wanted and I had to hit him in the head with a hammer and make it happen.
Information about Tutenchamonie do not coincide, some write that the first investigating Tutankhamen removed him several ribs, and then found that lack ribs it could have been an accident, and others in Tutankhamen confirm the fact that the hole at the back of the skull -tłumacząc this way mummified corpses, or removal of the brain.
In general, it is certainly spoke to Tutenchamonowi password was similar to her sister stupid Kus, family Kusy universe, because the people are as stupid as she was, probably, and the current Attorney General Polish genetics is the sister Kus.
Total family Tutankhamen, that his mother and may also he himself is the killer and the family all wszystkożercy, like a hundred such families cousins ​​and cousins ​​of the family Kus.
Interesting, because the family of Tutankhamen multiply in their own family and his wife was his sister, and it does not mean that because mail is not genetic health and young age had numerous health defects, because long ago the Jews are doing to their families judgments and Smith first child died, the other Paul Kowal also had entered the funeral, but it was resurrected god of the universe, or Bielecki from Stalowa Wola and finish Smith also had a death sentence and died together in a car accident, but he rose from the dead.
I return to Tutankhamen, whose both children died at birth. Even so changed and fucked from the judgment after the death of a young man made himself a mask if he was healthy and therefore at all on the hood was not similar to each other what was Tutankhamen.
His genetics was not only Poland, but above all he felt like a Turk and son Kusa family computer Kus, he took the most important genetics of Turkey to be the first to kill people and to have the greatest power in the universe, because after the death of Tutankhamen, his sister-widow asked for Turks assistance to released her prince, the future successor of Pharaoh, but the Jews killed the Turkish prince and died on the way to Egypt.
Even the favored Ramses, who was in the history of genetics former Pope Racingera.
Interesting, because I headed the Vatican Mary to Ephesus, to help make her family rites as a god, then the computer as RokenRolu is mentioned about my meeting with her, she told me that in life never che ride to Ephesus, and it is genetics my sister's cousin Mary with the US.
Therefore, some people gave food for thought, because if the computer had to kill the judgment of Tutankhamen, then the planet will soon have the same die.
Pharaoh also is genetics from Stalowa Wola, once Pawel Kowal (now changed his name) told me that Pharaoh is from Stalowa Wola and even near his living.
Of course that from Stalowa Wola, because Pharaoh decided to Kiepskich as his family and is not that strange and true is not it? I also did Pharaoh in the computer and I know that the firstborn sons of Egypt from Herod killed the houses marked-Wojciechowski Robert from Stalowa Wola (family Jaroslaw Kaczynski from the government and himself a murderer and all-wszystkożercą and after the first young captain StarTrek second consecutive captain of this ship he was also Dracula and was and is the eternal werewolf in the valley of the Chinese and the family of Frederic Chopin, even I am not their cousin), and next to me said to it so it looked like I killed those kids myself, but I know that Pharaoh thanked me, because risen him a son.

Maciek_M
-
Posty: 29
Rejestracja: 21 lip 2005, 16:52

Post autor: Maciek_M » 11 cze 2015, 17:27

CZY SĄ TU JACYŚ MODERATORZY???????????

Wojtek
Moderator
Posty: 2606
Rejestracja: 04 sie 2002, 19:00
Lokalizacja: --
Kontakt:

Post autor: Wojtek » 11 cze 2015, 17:33

Temat idzie tam gdzie należne mu miejsce - do śmietnika.

Zablokowany